IL36G (Interleukin-36 gamma, IL-1-related Protein 2, IL-1RP2, Interleukin-1 epsilon, IL-1 epsilon, Interleukin-1 Family Member 9, IL-1F9, Interleukin-

IL36G (Interleukin-36 gamma, IL-1-related Protein 2, IL-1RP2, Interleukin-1 epsilon, IL-1 epsilon, Interleukin-1 Family Member 9, IL-1F9, Interleukin-

分享
品牌: MyBioSource
pdf 下载产品说明书
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比对比
咨询咨询
  货号:
  MBS644737-0.1mg
  一键复制
  0.1mg
  优惠券
  详情
  选择数量
  当前规格1件起购 
  配送至
  预计5-7周送达,快递: 免运费,若需干冰额外收费